Вівторок, 21.09.2021, 14:54Здравствуйте Гість | RSS
Сайт учителя физики и астрономии
ОШ №1 г.Славянска


Головачёва
 
Алексея Николаевича
***КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ***В Раді розробляють законопроект про кримінальну відповідальність за підтримку окупації Криму***Вчені вперше зафіксували спалах світла під час зіткнення двох чорних дір. Раніше це вважалося неможливим***КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ***
Навігатор
Категорії розділу
Анонс сторінки новин
Категорії каналів
Наше опитування
Найкращий предмет у школі:
Всього відповідей: 260
Підрахуйчик

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

ТЕСТИРОВАНИЕ
Календар ЗНО-2020

https://pedpresa.ua/202258-mon-uhvalylo-daty-provedennya-zno-2020.html

15-17 июня в Украине пройдет пробное ВНО

по украинскому языку и литературе, а по другим предметам – 17-19 июня.

   "Обновленные приглашения-пропуска с адресами

пунктов пробного тестирования будут появляться

в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня.

Для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего

Регионального центра оценивания качества образования необходимо

ввести логин и пароль, полученные ранее от РЦОКО", – сообщили в министерстве.

   Также сообщается, что в день тестирования для того,

чтобы попасть в кабинет, участник должен иметь при себе оригинал документа,

по которому происходила регистрация (паспорт, ID-карточка и т. п.),

приглашение-пропуск и средства индивидуальной защиты.

   Также, как и раньше, рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета,

прозрачную бутылку с питьевой водой (по желанию) и антисептик для рук.

   Известно, что результаты пробного ВНО по украинскому языку и литературе тем,

кто воспользуется возможностью посторонней проверки, сообщат до 21 июня.

Работы по остальным предметам проверят до 23 июня.

ПРОГРАМА зовнішнього незалежного оцінювання з фізики

Особливістю фізики як шкільного навчального предмета є його спрямованість на застосування знань, вмінь та навичок у сучасному житті. Результатом навчання із шкільного курсу фізики має бути не тільки сума знань з предмета, а й достатньо сформований рівень компетентності учня за умов сучасного світу техніки і інформаційних технологій. Тому складовими навчальних досягнень учнів є не лише рівні володіння навчальною інформацією та її відтворення, але і вміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати у стандартних і нестандартних ситуаціях у межах програмних вимог до результатів навчання. Виходячи з цього, на вступних іспитах до вищих навчальних закладів оцінюванню підлягають такі вміння:
-встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
-застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;
-вивчати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
-використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо);
-складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
-пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів і вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
-аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
-правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.
1. Механіка
1.1. Основи кінематики
Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей. Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкість. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах. Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.
1.2. Основи динаміки
Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість. Сила пружності. Закон Гука. Сила тертя. Коефіцієнт тертя. Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.

1.3. Закони збереження в механіці
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.
1.4. Елементи механіки рідин та газів
Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.
2. Молекулярна фізика і термодинаміка
2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії
Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.
2.2. Основи термодинаміки
Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.
2.3. Властивості газів, рідин і твердих тіл
Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена і ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання. Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища. Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.
3. Електродинаміка
3.1. Основи електростатики
Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів. Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність речовин. Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв'язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля. Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів. Енергія електричного поля.
3.2. Закони постійного струму
Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з'єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.
3.3. Електричний струм у різних середовищах
Електричний струм в металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу. Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно- променева трубка. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор.
3.4. Магнітне поле, електромагнітна індукція
Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
4. Коливання і хвилі. Оптика
4.1. Механічні коливання і хвилі
Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою). Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.
4.2. Електромагнітні коливання і хвилі
Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворен я енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.
4.3. Оптика
Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання. Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза. Інтерференція світла та її практичне застосування. Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі. Дисперсія світла. Неперервний і лінійчастий спектри. Спектральний аналіз. Поляризація світла.
5. Квантова фізика. Елементи теорії відносності
5.1. Елементи теорії відносності
Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Зв'язок між масою та енергією.
5.2. Світлові кванти
Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Тиск світла. Дослід Лебедєва.
5.3. Атом та атомне ядро
Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого спектра. Лазер. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція. Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.
 
 
Характеристика тесту з фізики

Зміст тесту визначається на основі Програми для зовнішнього незалежного оцінювання з фізики (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.). Загальна кількість завдань тесту – 36. На виконання тесту з фізики відведено 180 хвилин (3 години). Тест складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку А.

2. Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

• за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал.

• за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.

• за завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі завдання тесту з фізики, – 56.

Gismeteo Gismeteo
Славянск 
Кошик
Валюта

Пошук
Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ